NuVet Plus FOR DOGS

Like
454
NuVet Plus FOR DOGS

Product Description

TO ORDER CALL 1 800 474 7044 & GIVE ORDER CODE : 13449

OR ORDER ON LINE : www.nuvet.com & GIVE ORDER CODE : 13449

******??Produkt?NuVet Plus jest idealnym rozwi?zaniem dla pozornie zdrowych ps?w. Poprzez utrzymywanie funkcjonowania uk?adu odporno?ciowego na maksymalnym poziomie zwierz? jest chronione przed chorobom. Szczeniakom i koci?tom produkt pomaga wzmocni? ich wci?? dojrzewaj?cy uk?ad odporno?ciowy ?co jest niezmiernie wa?ne! ?Uwaga: pojawiaj?cy si? stan chorobowy lub choroba jest skutkiem obecno?ci chorych kom?rek, kt?re wymyka?y si? spod kontroli przez wiele miesi?cy lub nawet lat. Tak wi?c zwierz?, kt?re wygl?da na zdrowe, mo?e wcale zdrowenie by?. Przyjmowanie preparatu NuVet plus codziennie mo?e pom?c wyeliminowa? t? potencjalnie niebezpieczn? sytuacj?.*************

 • Preparat NuVet Plus pomaga wype?ni? luk? ?ywieniow?, kt?ra wyst?puje praktycznie u wszystkich zwierz?t. Nawet karmy dla ps?w najwy?szej jako?ci s? poddawane procesowi gotowania, a ciep?o wytwarzane podczas tego procesuniszczy wi?kszo?? warto?ci od?ywczych. NuVet Plus jest przetwarzany na zimno, co pozwala zachowa? sk?adniki bogate w warto?ci od?ywcze.
 • NuVet Plus zawiera pe?ne spektrum substancji wzmacniaj?cych system immunologiczny, nie tylko witaminy. Produkt zawiera synergiczn? mieszank?przeciwutleniaczy, aminokwas?w, enzym?w, witamin, minera??w i innych sk?adnik?w maj?cych na celu pobudzanie wzrostu zdrowych kom?rek i wspieranie uk?adu odporno?ciowego zwierz?cia w leczeniu a nawet w zapobieganiu chorobom.
 • PreparatNuVet Plus jest w 100% naturalny; nie zawiera cukr?w, wype?niaczy, ?rodk?w wi???cych,zb?? lub sztucznych aromat?w. Zapewnia to lepsze wch?anianie i wykorzystanie produktu przez organizm, poniewa? jego sk?adniki s? lepiej wch?aniane przez ?ciany kom?rkowe. Zdrowe kom?rki = zdrowe zwierz?ta!
 • PreparatNuVet Plus jest produkowany w USA i posiada rejestracj? FDA [Food and Drug Administration?Agencja ?ywno?ci i Lek?w], laboratorium prowadz?cego badania ?rodk?w farmaceutycznychprzeznaczonych dla ludzi; laboratorium to praktycznie nie prowadzi bada? w zakresie karmy dla zwierz?t lub suplement?w dla zwierz?t. Fakt i? nasz produkt posiada rejestracj? FDA gwarantuje najwy?sz? jako??, si?? oddzia?ywania i czysto??. Innymi s?owy, to co wida? na etykiecie, jest tym co Pa?stwo rzeczywi?cie otrzymuj?. Badania wykaza?y, ?e produkty wytwarzane przy mniejszej kontroli, w tym produkty pochodz?ce z Chin, nie zawsze zawieraj? sk?adniki wskazane na etykiecie.
 • Sk?adniki preparatu NuVet Plus s? ca?kowicie naturalnei zawieraj? mieszank? sk?adnik?w typowych dla ludzkiego po?ywienia.Nazwa ??ywno?? dla zwierz?t lub pasza? pozwala producentom na dodawanie produkt?w ubocznych, substancji chemicznych, wype?niaczy oraz mi?sa pad?ych lub chorych zwierz?t; na co? takiego w NuVetLabs nigdy nie b?dzie zgody ani przyzwolenia.
 • NuVet Plus mo?e pom?c zwierz?tom radzi? sobie z r??nymi warunkami klimatycznymi, r?wnie? z zanieczyszczeniami powietrza, pestycydami i tym podobnymi. Silne przeciwutleniacze zawarte w preparacie NuVet plus pomagaj? zwalczy? wolne rodniki znajduj?ce si? w otoczeniu.
 • ProduktNuVet Plus jest bezpieczny! Jest praktycznie w 100% rozpuszczalny w wodzie i produkowany z ?ywno?ci, dzi?ki czemu przedawkowanie jest prawie niemo?liwe dla zwierz?cia. Produkt mo?na bezpiecznie stosowa? z lekami.
 • NuVet Plus naprawd? dzia?a! Zapraszamy do przejrzenia licznych referencji, dyskusji na temat r??norodnych dolegliwo?ci, dost?pnych na naszej stronie internetowej www.nuvet.comNALE?Y WPROWADZI? NUMER IDENTYFIKACYJNY KLIENTA 13449
 • Spok?j umys?u ? NuVet Plus jest obj?ty 60-dniow?, 100% gwarancj? lub zwrotem pieni?dzy!

NuVet Plus

Most itching and scratching can be prevented with regular grooming and proper nutrition. A dog with a weakened immune response is more likely to develop allergies and attract parasites than a dog with a strong immune system. It is the immune system after all, that provides the first line of defense against allergens and invading substances.

Providing a nutritional supplement which contains human-grade ingredients, vitamins, minerals, antioxidants, amino acids herbs and more can help promote superior immune system health. NuVet Plus? contains those ingredients and can help strengthen the immune system. They also help alleviate the symptoms and help to? decrease the incidence of reactions associated with existing allergies. A healthy blood stream transports essential nutrients throughout the body and flushes out toxins and invading substances. Amino acids, anti-oxidants, calcium and proteins help to detoxify? the blood stream, strengthen the skin and the immune system from insect and parasitic attack, support the cell repair that is vital to healthy skin and rebuild hypersensitive nerve coverings (sheaths).

Supporting your pet?s diet with a high quality food containing essential protein will add critical nutrients to their bodies.? Equally important is providing food, that is low on grains like corn and wheat as well as ?meat by-products?. However, even a high quality pet food alone isn?t enough.? NuVet supplements are a vital component, helping fill the nutritional gaps to keep your dog or cat healthy.? It boosts internal defenses and provides critical nutrients to the blood, bones, and skin as well as supporting the vital organs to help prevent the damaging effects of free radicals. It starts with a healthy blood stream that transports the essential nutrients throughout the body, flushing out toxins and invading substances.

NuVet Plus? is a natural supplement made from the finest human-grade ingredients.? It is formulated in an FDA?registered laboratory used to produce human pharmaceuticals.? The use of this kind of high-tech superior quality manufacturing facility is especially uncommon in the pet industry; however NuVet Labs? knows that no greater value can be placed on our beloved four legged family members.

NuVet Plus? is guaranteed for purity, safety and effectiveness. As one of the oldest and most respected companies in the pet industry, NuVet Labs? protects your purchase with a 60 day satisfaction guarantee. Please refer to our?Guarantee?for further details.

Not only will NuVet Plus? help relieve itching and scratching by creating a strong immune system, but it is a complete formula that will support all your pet?s internal systems.

Beneficial Ingredients

Listed below are a few of the NuVet Plus? ingredients that may be beneficial for your pet?s itching and scratching:

??Alfalfa?? Alfalfa is a rich source of many of the vitamins, minerals, amino acids (especially tryptophan), digestive enzymes and protein that are necessary for a balanced diet. It also contains Vitamins A, B-6, D, E, and K, beta-carotene, fiber, chlorophyll, calcium, magnesium, phosphorous, iron, potassium and several trace minerals. The alfalfa included in NuVet Plus? builds a strong and healthy body that easily resists attack by the invading organisms that irritate the skin and encourage the itch and scratch response.

 • Amino acids? Amino acids function as immune system stimulants that enhance the antioxidant activity of certain enzymes and strengthen and protect an animal?s skin against insect bites, injury and parasitic infections. L-Methionine, in particular, improves and strengthens the skin and aids in wound healing to prevent the development of lick granulomas.
 • Blue green algae? This substance is an excellent source of chlorophyll ? which acts as a detoxifier and blood cleanser ? and sulfolipids, which resist viral infections.? This ingredient contains numerous trace minerals and more protein than any other whole food; it strengthens the immune system, aids in wound healing, boosts the production of red blood cells and provides support to the brain and nervous systems. Supplementation with blue green algae provides an ideal defense against insect and parasitic invasion and an effective agent for strengthening hypersensitive nerve sheaths against the itching response. No insect bites, bacterial or fungal infection eliminates the urge to itch!??Brewer?s yeast?? Brewer?s yeast, a rich source of B complex vitamins, contains the trace mineral chromium and a high quality protein that aids in tissue formation and the assimilation of fats, proteins and carbohydrates. Vitamins B-1, B-9 and B-12, in particular, support the nervous system and strengthen nerve sheaths against hypersensitive itching responses.
 • Cat?s claw (una de gato)? Cat?s claw is an ancient herb from the Peruvian rain forest that contains bio-active compounds, such as sterols, polyphenols, proanthocyanidins, oxindole alkaloids, quinovic acid, glycosides and triterpenes, acts as an antioxidant and anti-inflammatory agent and boosts the immune system. Its antioxidant properties strengthen the immune system against insect and parasitic infections; its anti-inflammatory properties keep skin tissue inflammation to a minimum in infected animals and discourages the itch and scratch response.
 • Chicken liver? Chicken liver is a rich source of the B complex vitamins that support overall health by fighting inflammation and boosting immunity, thus supporting proper nutrient absorption, minimizing damage from contact allergen reactions and strengthening the body against the development of allergies in the first place. NuVet Plus? paddle-dries its chicken liver to more effectively retain Vitamin B complex, Vitamins A and C, and important omega fatty acids.
 • Evening primrose oil? This valuable ingredient contains high amounts of gamma-linolenic acid, which is one of the Omega-6 essential fatty acids that the body requires for the stimulation and maintenance of new skin and nerve cell growth. Studies have also shown that evening primrose oil relieves pain and inflammation; therefore, this substance is essential to the prevention of hot spots that might result from skin inflammation and excessive itching.
 • Potassium citrate? Potassium is necessary to proper nervous system function, particularly the transmission of nerve impulses (such as the urge to itch). NuVet Plus? utilizes potassium citrate, a highly bio-available source of potassium, to support nervous system health.

ALLERGIES

As every dog and cat is different, results will vary based on a number of factors including environment, severity of the condition, age, genetics and more. Many dogs and cats with allergies have greatly benefited from the addition of NuVet Plus? to their diet.
Causes

Much like humans, our canine and feline companions can suffer from a wide range of allergy issues that appear in the form of itchy skin, diarrhea, respiratory problems and ear infections.? Veterinary professionals estimate that one in seven dogs suffer from the same sensitivities to food, household toxins, common house dust, airborne pollens and other substances, as do their human caregivers.

Allergies are typically?categorized in one of the following four ways:

??Flea allergy dermatitis?? allergies to bites from fleas and other biting insects, and the most common canine allergy;

??Food allergies?? allergies to certain medications and foods, such as wheat, corn and soy- common fillers in pet foods;

??Canine atopy?? allergies to inhalants, such as dust mites, molds and pollens, which can develop into serious respiratory problems if left untreated; and

??Contact allergies?? allergies to certain substances that have direct contact with the skin, which lead to swollen skin and surface lesions if the affected pet?s itching response is not relieved.


Symptoms

Allergies appear as a multitude of symptoms depending upon the dog or cat, and may be either an immediate or delayed response. Physical symptoms include but are not limited to, sneezing, watery eyes, fever, low energy, respiratory problems, and excessive itching, biting, hives, or scratching of the skin. Changes in behavior may include mood swings, or biting and skittishness in a normally docile pet. In severe cases allergies can even result in anaphylactic shock.


Complications

The danger of allergies lies in their nature: an allergic reaction is the body?s immune system fighting against pathogens.? If left untreated, allergies are extremely prone to further complications that can be costly and hazardous to your pet?s health.? A dog or cat with an otherwise healthy immune system is now left prone to a long list of diseases and infections.

Scratching, biting, and chewing are very common among allergy suffering dogs and cats.? Excess scratching can cause open wounds, bleeding, and possible infection.? Staphylococcal infections are among the most common, resulting from open sores and hot spots that are left to fester.? Yeast infections are also common, and typically occur in damper regions such as skin folds, ears, or between the toes.

Respiratory issues are a serious complication of allergies and are due to inhaling dust, pollen, and grasses. Reactions can occur in response to exposure to these irritants, or even tainted food. In turn, these reactions can develop into greater lung problems and sinus illnesses. Constant irritation from allergens can damage air sacs and blood vessels, causing greater strain on lung function and breathing ducts.? By treating allergies as soon as possible, serious complications can likely be avoided.
NuVet Plus

A dog or cat having a weakened immune response is more likely to develop allergies than a dog or cat in good immune system health. The immune system provides the first line of defense against invading potential allergens.

Providing a nutritional supplement which contains human-grade ingredients, vitamins, minerals, antioxidants?amino acids, herbs, and more can help promote superior immune system health. NuVet Plus? contains those?ingredients and can help?strengthen the immune system to help prevent the development of allergies. They also help to alleviate the symptoms and can help decrease the incidence of reactions associated with existing allergies.? Regularly exercising and grooming your pet also?helps to keep their body healthy and their coat clean.

Supporting your pet?s diet with a high quality food containing essential protein will add critical nutrients to their bodies.? Equally important is providing food, that is low on grains, like corn and wheat as well as ?meat by-products?. However, even a high quality pet food alone isn?t enough.? NuVet supplements are a vital component, helping fill the nutritional gaps to keep your dog or cat healthy.?? It boosts internal defenses and provides critical nutrients to the blood, bones, and skin as well as supporting the vital organs to help prevent the damaging effects of free radicals. It starts with a healthy blood stream that transports the essential nutrients throughout the body, flushing out toxins and invading substances.

NuVet Plus? is a?natural supplement made from the finest human-grade ingredients. It is formulated in an FDA?registered laboratory which is?used to produce human pharmaceuticals.? The use of this kind of high-tech superior quality manufacturing facility is especially uncommon in?the pet industry,?however NuVet Labs? knows that no greater value can be placed on our beloved four legged members of the family.

NuVet Plus? is guaranteed for purity, safety, and effectiveness. As one of the oldest and most respected companies in the pet industry, NuVet Labs? protects your purchase with a 60 day satisfaction guarantee. Please refer to our?Guarantee?for further details.

Not only will NuVet Plus? help fight allergies by creating a strong immune system, but it is a complete formula that will support your pet?s?internal systems including the?cardiovascular, circulatory, digestive, exocrine, endocrine, urinary, lymphatic,?and skeletal systems.

Beneficial Ingredients

Listed below are a few ingredients found in NuVet Plus? that may be particularly?beneficial to your pet with allergies:

??Alfalfa?? Alfalfa contains many of the vitamins, minerals, amino acids (especially tryptophan), digestive enzymes and protein that are necessary to a balanced diet, including Vitamins A, B-6, D, E, and K, beta-carotene, fiber and chlorophyll, calcium, magnesium, phosphorous, iron, potassium and several trace minerals. The alfalfa included in NuVet Plus? builds a strong and healthy body that easily resists attack by invading organisms that weaken the immune system and trigger allergic reactions. Considered a very nutritious herb, alfalfa is commonly used to alleviate certain allergic reactions, particularly inflammation from contact allergies. (Included in canine formula only.)

 • Beta carotene (Vitamin A)?This valuable antioxidant synergizes with Vitamin C to support skin and immune system and mucous membrane health to protect the body against invading allergens.
 • Blue green algae? Blue green algae, one of nature?s most basic foods, is an excellent source of chlorophyll, which acts as a detoxifier and blood cleanser, and sulfolipids, which resist viruses.? This ingredient contains numerous trace minerals and more protein than any other whole food; it strengthens the immune system, aids in wound healing (such as the lesions caused by excessive itching) and boosts the production of red blood cells. By supporting an animal?s overall health, blue green algae boosts the body?s resistance against potential allergens.??Brewer?s yeast?? A rich source of B complex vitamins, brewer?s yeast contains the trace mineral chromium and a high quality protein that supports skin health and aids in tissue formation and the assimilation of fats, proteins and carbohydrates. Healthy skin tissue reduces the incidence of and damage from contact allergies.
 • Cat?s claw (una de gato)? This ancient herb from Peruvian rain forest contains bio-active compounds,? such as sterols, polyphenols, proanthocyanidins, oxindole alkaloids, quinovic acid, glycosides and triterpenes. It acts as an antioxidant and anti-inflammatory agent and boosts the immune system, particularly white blood cell function. Its antioxidant properties strengthen the immune system against invasion by potential allergens. As an anti-inflammatory, cat?s claw reduces swelling from existing contact allergies.
 • L-Methionine? The ability of this important amino acid to reduce histamine release makes it an essential component in the treatment of certain allergic reactions.
 • Vitamin C? Vitamin C, a valuable antioxidant that fights infections, promotes cell growth, tissue repair and immune system health, maintains the structure of connective tissues and skin and strengthens the body against the effects of stress. Stress can wear an animal?s body down to the point where it can no longer resist invasion by allergens or harmful viruses and bacteria. The addition of Vitamin C to the diet keeps tissues, skin and the immune system strong enough to resist the effects of stress. Vitamin C also protects other anti-oxidants, like Vitamin E, and plays a vital role in overall immune system health.

?

TO ORDER CALL 1 800 474 7044 & GIVE ORDER CODE : 13449

OR ORDER ON LINE : www.nuvet.com & GIVE ORDER CODE : 13449