DZIKA MANIA RADIO SHOW #74

DZIKA MANIA RADIO SHOW #74

Like
368
0
Sunday, 28 May 2017
DZIKA MANIA RADIO SHOW

Obydwoje pochodz? z Tarnowa. Tam sie urodzili, tam sie poznali i tam stawiali swoje pierwsze kroki na scenie. Razem s? ju? okolo 34 lat, w tym 27 w zwi?zku ma??e?skim.
Ewa – plastyk z wykszta?acenia, tancerz /choreograf z pasji w roku 1989 stworzy?a sw?j pierwszy Zespol Ta?ca Nowoczesnego Jump, z ktorym przygotowa?a pierwszy autorski spektakl muzyczny. Do realizacji tego projektu zaprosi?a do wsp?lpracy Wacka (obecnego m??a) jako muzyka i aran?era. Tak ju? zosta?o do dzi?!
Spektakl ten zatytu?owany ?Chodzmy poszalec? ( tytul zainspirowany piosenk? Princa ?Let?s go Crazy?) by? swoistym zaporszeniem widz?w a przede wszystkim ich samych do nowego ?ycia, czyli artystycznego szle?stwa, kt?re nieprzerwanie trwa do dzisiaj! W Polsce powsta?y jeszcze dwa du?e taneczno- muzyczne spektakle ?Hades? i ?Ulica noc?, z rockow? muzyk? gran? na ?ywo. Wszystkie trzy przedsi?wzi?cia otrzymaly tytu? ?Wydarzenia Roku miasta Tarnowa?.
W 1994 r. wylosowali wize do USA i z dw?jk? male?kich dzieci, postanowili sprobowa? nowej przygody. Jak zwykle to bywa, pocz?tki by?y ciezkie ale na pasje – nie ma rady!
Rozpocz?li dzia?alno?? w Polskiej Katolickiej Szkole im. ?w. Ferdynanda. Tam zawi?za?a si? formacja, kt?ra ta?cem, muzyk? oraz gr? aktorsk? realizowa?a mniejsze i wi?ksze formy sceniczne. Przy szkole powstaly kolejne spektakle mi. in. ?Powiedz co dalej? i ?Ziarenko moralno?ci? , poruszaj?ce tematyk? moralno?ci. Po kilku latach odwazyli si? za?o?enie w?asnego studia, kt?re z powodzeniem prowadz? do dnia dzisiejszego.
Obecnie studio Jump to nie tylko Ewa i Wacek ale rownie? c?rki Sabina i Agnieszka, kt?re zara?one pasj? ukonczy?y wydzial ta?ca w Chicagowskiej uczelni Columbia. Od kilku lat wnosz?c nowe pomys?y i innowacje, sta?y sie g??wnymi choreografami studia.
Wacek zajmuje si? stron? muzyczn? ka?dego spektaklu czyli komponuje, aranzuje i prowadzi wszystkich studyjnych wokalist?w .
Ewa pisze scenariusze, opracowuje kostiumy i wsp?lnie z corkami czuwa nie tylko nad choreografi? ale i scenografi? wszystkich widowisk. Strona oswietlenia spektaklu pozostaje od lat w r?kach Artura Stanisza. W roku 2018 studio Jump b?dzie obchodzilo jubileusz dwudziestolecia swojej chicagowskiej dzia?alno?ci. Po wiecej informacji : www.dancestudiojump.com?Facebook :Dzika Mania?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *